دیابت که گرفتم،
حتماً با شما تماس می‌گیرم.

منی که فرق قهوه‌ی ترک با فرانسوی (یا حتی آلمانی) را نمی‌دانم، بدون شکر حتماً برایم بهتر است.

اندکی شادی باید …