وای بر سگِ آنارشیستِ درونِ من، اگر من هم روزی نایس تلقی بشوم!