با فونت تاهومای ۷۲ قرمز
روی سنگ قبرم بنویسید
«هیچ گهی نبود!»

بعد نصفه‌شب بیایید قبرم را هک کنید و سنگ را بر سر در قبرستان بگذارید.

پ.ن. تاریخ فراموش نشود.