فکر می‌کنی تمام آن سال‌های جنگ
من کدام گوری قایم شده بودم؟
.
.
.
الف) زیر میز
ب) توی اتاق مخفی که درش پشت کتابخانه بود
ج) روی زمین، با لباس سربازهای دشمن، جنازه‌وار
د) کف اقیانوس
هـ) در تلاش برای این‌که نرسیده به اتمام نوشتن وصیت‌نامه‌ام، بی‌دار شوم…