تمام مدت به دارکوبه
– که رو درخت
— ای که کارگرا داشتن بهش تبر می‌زدن —
داشت نک می‌کوبید –
فکر می‌کردم.

مغز معیوب من
– وقتی من
— هرزه از کارهای روزمره —
دراز می‌کشم –
به اندازه‌ی ۸۰ سال ماه رمضان سریال از خودش پخش می‌کند.

مغز من
برای رازبقای امشب
مستند دارکوب‌های درخت‌کوب را پخش می‌کند
و من دنبال دارکوبی که روبان صورتی به گوشه‌ی سرش بسته
می‌گردم.