لعنت به تمام خاطرات ناسازگون؛
لعنت به من که تمام مدت باز ماندم، نور دیدم، سوختم،
لعنت به منِ و هر چه عریانی زیر پوستم هست،
لعنت.

پ.ن. خدا این ۴ صبح را از بندگانش که نماز صبح نمی‌خوانند نگیرد؛ بهترین وقت برای توبه و آمرزش‌ست جبراً.
کجاست؟