… هم انشاءالله تموم بشه
تا به زندگی عادی‌م برگردم.

زندگیِ عادی‌ِ هرگز-نداشته ‌ا‌م.