یه روز ویت-این ۱۰ سال آینده می‌یام تو و رالف و گورجس رو سه تاتون رو پاره پوره می‌کنم. ممنونم که بهم انگیزه دادین و می‌دین.

با صمیمانه‌ترین احترام‌ها،
عقده‌ای‌ترین اپلیکنت شما.