ته اقیانوس چه خبر است مگر؟

جز این‌که رزومه‌ات هر چه باشد، عتیقه‌‌ای! از آن عتیقه‌ها که یک شبه صفحه‌ی اول بی‌بی.سی و گاردین را به خودش اختصاص می‌دهند.
و زود فراموش می‌شوی.

مغز من هنوز پر از نمک دریایی است.