گم می‌شوم.

یک سگ دیگر مُرد. من به‌دنبال ماشین تایپ تمام خیابان گوستاو را می‌دوم.