من به Dreamless بودن متهم می‌شوم.
she الآن‌ها دیگر باید حامله شده باشد.
من،
در تاریکی می‌رانم.