من اگه دختر بودم،
بین گزینه‌هام اونی رو انتخاب می‌کردم که بعد از اولین خیانتش (که بالطبع خودش نمی‌اومد اعتراف کنه و چند ماه بعد از قضیه خودم می‌فهمیدم)، وقتی که با گریه تو چشماش زل می‌زنم، مثل یه سگ گرسنه و پشمالو و آلوده، سرش رو پایین نندازه؛ و هنوز عشق تو وجودش باشه. مهم هم نیست به کدوم ما.