من و بی‌خوابی‌ها و بی‌خوابی‌ها و من،
در هم
گم می‌شویم، غلت می‌زنیم، تا صبح
که خوابمان ببرد.