من، تمام فانتزی‌های بچه‌گی‌ام را (حتی مالِ آن‌موقع‌هایی که دقیقاً نمی‌دانستم فانتزی چیست) هم،
با خودم
به پاریس خواهم برد. نقطه.