ساده‌دل بوده‌ای
اگر می‌پنداشته‌ای که
نیمه‌ی دوم زندگی (آن‌جا که دیگر these wounds won’t seem to heal تمام می‌شود)،
آغاز suppressed by all my childish fears نیست!