این اخوی ما
چه بی‌انتظار می‌گفت
«my supergirl».

بنده خدا.

پ.ن. به‌قول یارو: