گاهی
برای ده دقیقه هم که شده
در پاریس قدم می‌زنیم،
نیمه‌های شب.

به یاد تو.
به یاد گذشته‌های پاریس.
به یاد گذشته‌های خودمان.
به یاد گذشته‌های تو.
در پاریس.