ما همه دزدیم.

و تو می‌میری؛ و من روی اشک‌هایت مرثیه‌ها می‌نویسم.