به قول تو یه مشت دیوانه و به قول من یه مشت دلقک؛
به قول تو شنا در خلاف مسیر رودخانه و به قول من یه قدم زدن ساده کف اقیانوس؛
به قول تو از سر دوست داشتن و دلسوزی و به قول من یه جوری ارضای پوستی.

جفت‌مون راجع به یه چیز حرف می‌زنیم، نه؟