آدمِ وحشی،
از ببرِ وحشی بدتر است.

اوّلی، طعم تمدّن را چشیده و انکار کرده.