یه باکس غم‌انگیز. غم انگیز و خالی از «تو».
اما همه‌ی تهی‌بودنش منظم است. مثل ژنرالی که به اسارت گرفته شده ولی از نظم جنازه‌های سربازانش که به ردیف چیده شده‌اند، لذّت می‌برد.

تو یادته دقیقاً کِی جنگ شد عزیزم؟