فرض کنیم تو گفته‌ای «در ضمن این حرفی که می زنی کاملا سیمتریک هست، ایگرگ [جان!] :دی» به‌من.
من‌ی که مغرورم، اگر به‌طرز سیمتریکی، نارسیسیسم‌م بالا بزند؛ باید از کجا شروع کنم دقیقاً؟
پازل بدهم حل کنی؟! (بماند که بدجوری وسوسه‌های زیرفرهنگ گاثیک دارند مشوّش‌م می‌کنند!)