باید یه کلمه‌ای تو زبان باشه
از ریشه‌ی قهّار بودن، با یک اشاره‌ی ریشه‌ای به عقده‌های بچّگی، و کمی هم مهربانی لای واج‌هایش.

نیست اما.
کلمه هم ندارم!