آرشیو برای ماه آوریل 2011

23:33 یکشنبه، 10 آوریل 11

یه روز ویت-این ۱۰ سال آینده می‌یام تو و رالف و گورجس رو سه تاتون رو پاره پوره می‌کنم. ممنونم که بهم انگیزه دادین و می‌دین.

با صمیمانه‌ترین احترام‌ها،
عقده‌ای‌ترین اپلیکنت شما.

21:29 دوشنبه، 4 آوریل 11

ته اقیانوس چه خبر است مگر؟

جز این‌که رزومه‌ات هر چه باشد، عتیقه‌‌ای! از آن عتیقه‌ها که یک شبه صفحه‌ی اول بی‌بی.سی و گاردین را به خودش اختصاص می‌دهند.
و زود فراموش می‌شوی.

مغز من هنوز پر از نمک دریایی است.

Aidin,
somehow,
is a real legal guy, a regular guy;
and nothing more, and nothing less.

©2004 - 2021 blog.horm.org