لعنت بر تمام چهارهای صبح.

آخرش حسابی چشمانم را می‌بندم و
با یک دختر مجازی،
عشق مجازی می‌سازم
در واقعیتش؛
پشت قباله‌اش هم می‌نویسم و انگشت می‌زنم: «بی‌دار نمی‌شوم، قول می‌دهم.»